برنامه کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان1 دانشجویان ترم3رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاینات

 

تاریخ

نام و نام خانوادگی

 

هفته 3/7/95

هفته 17/7/95

هفته 1/8/95

هفته 13/9/95

هفته20/9/95

هفته27/9/95

نجمه ابراهیمی- سلام باباپور-    پروین بازوند-زهرا باستانی-  بهرام پورضا- فاطمه جلیلی دربندی-یزدان نوروززاده-مرتضی مرادی

شب داخلی

-

شب جراحی

-

عصر داخلی

شب داخلی

عبدالواحد رحیمی-  صلاح الدین صحراگرد - محمدمهدی شریفی فر-علیرضا صباغی-کوثر عباسیان-ندا عطایی-مهدیه عابد- مهلاسالاری

شب جراحی

-

شب داخلی

-

عصر جراحی

شب جراحی

علی عسگری دشت بیاض-  نیما فرزادفر – مرتضی کوشش-سجاد قادری-مریم غفوری –فرشته مجرد -مرضیه محمدی-مهسا سروش

-

شب داخلی

-

عصر داخلي

شب جراحی

عصر جراحی

محمدحسین فلاحت- ایمان اسماعیلی-مجید احتشام زاده -مرتضی رجب زاده- زهرا نظام پور-فائضه خویی-زهرا عدالتیان-زهرا حسنی

-

شب جراحی

-

عصر جراحي

شب داخلی

عصر داخلی

 

زمان کاراموزی شیفت عصر از ساعت 30/13 الی 30/18

 زمان کاراموزی شیفت شب از ساعت 20 الی24

جابجایی در گروه ها ممنوع می باشد.

 استفاده از موبایل در ساعات کاراموزی ممنوع می باشد.

 استفاده از لباس فرم و رعایت شئونات اسلامی و مقررات بیمارستان الزامی می باشد.

مربيان: اقای علی نژاد - اقای جانی-اقای رضانژاد