اطلاعيه شوراي پژوهشي

جلسه شماره 62  مورخ  1395/02/22

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته

راي شوراي

اقدام دانشجو

1

محمد عاشوري

مشاوره و راهنمايي

موافقت

ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

2

حسن قلي پور

روانشناسي

موافقت

ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

3

معصومه صدر

روانشناسي

موافقت

  ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

4

طاهره مرداني

حسابرسي

موافقت

  ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

5

محمد علي افسرده

حسابرسي

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

6

احمد پردلي

حسابداري

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

7

مريم راهي

حسابداري

موافقت و حذف مشاور

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

8

راضيه محمد عليزاده

حسابداري

موافقت و حذف مشاور

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

9

سميه فيروزي سفتوك

حسابداري

موافقت و حذف مشاور

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

10

سيد محمد ثالثي

حسابداري

موافقت و حذف مشاور

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

11

كيومرث بخشي آني

علوم تربيتي

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

12

سكينه سكندري

علوم تربيتي

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

13

محمد نامور

علوم تربيتي

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

14

محمد عارف رستگار

مشاوره و راهنمايي

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

15

حسن عباس نژاد

مشاوره و راهنمايي

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

16

فائزه نيك ورز

حسابداري

موافقت و حذف مشاور

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

17

زهره ملائي علي آباد

علوم تربيتي

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

18

محمد رضا رضايي

روانشناسي

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

19

راحله بيكي اكبرآباد

علوم تربيتي

موافقت

 شخصا به تحصيلات تكميلي مراجعه شود.

20

طيبه جدي

روانشناسي

مخالفت

شخصا به تحصيلات تكميلي مراجعه شود.

21

رضا موحد

روانشناسي

مخالفت

 شخصا به تحصيلات تكميلي مراجعه شود.

22

محمد رضا رضايي

روانشناسي

موافقت

  ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

23

حسن دليرپور

حسابداري

 

 تماس يا مراجعه

 

تذكر :

1.       پروپزال را حتما در سايت   irandoc.ac.ir  ثبت و كد رهگيري دريافت نموده، روز دفاع تحويل نماييد. در صورت عدم ثبت عواقب به عهده دانشجوست.

2.       شماره جلسه و تاريخ جلسه شوراي پژوهشي را حتما يادداشت و براي مراجعه بعدي و فرم اعلام آمادگي دفاع به ياد داشته باشيد.

3.       تاكيد مي شود پروپوزال ها و پايان نامه ها فقط توسط خود دانشجو و كامل تحويل دفتر گردد موارد داراي نقص ارسال نخواهد شد.

 

با تشكر

مدير تحصيلات تكميلي و پژوهشي واحد