اطلاعيه شوراي پژوهشي جلسه شماره 60  مورخ  05/12/1394

اقدام دانشجو

نظر  شوراي

رشته

نام و نام خانوادگي دانشجو

رديف

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

روانشناسي

حسين محمدپور

1

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

روانشناسي

غلامحسين خدادادي

2

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

تحقيقات آموزشي

عليرضا دستگردي

3

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

روانشناسي

طاهره افروخته

4

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

روانشناسي

زهرا ملائي

5

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

علوم تربيتي

مريم خاشعي

6

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

روانشناسي

مژگان ثنائي

7

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

علوم تربيتي

علي اكبر جوادي زاده

8

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

علوم تربيتي

عليا محمدي

9

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

مشاوره

الهه صارمي نيا

10

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

حسابداري

احمد مرتضايي

11

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

روانشناسي

جواد گلي

12

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

مشاوره

ابوالفضل عابديني

13

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

روانشناسي

مهدي اعتمادي

14

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

روانشناسي

نفيسه قاسمي

15

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

تحقيقات آموزشي

سيد محسن هاشمي

16

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

تحقيقات آموزشي

سيده زهرا امير آباديزاده

17

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

روانشناسي

فاطمه براتي

18

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

علوم تربيتي

راضيه سالاري

19

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

علوم تربيتي

حسن براتي

20

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

علوم تربيتي

رضا نمازي

21

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

حسابرسي

فاطمه عباسي

22

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

حسابداري

محمد رضا ناعمي

23

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

حسابداري

طاهره عليدوست

24

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

حسابداري

سيد محمد يوسف زاده شهري

25

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

حسابداري

سمانه موحدي زاده

26

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

حسابداري

محمد رضا رمضان نژاد

27

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

حسابداري

مسعود نعمتي شهري

28

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

حسابرسي

محمد براتي

29

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

حسابداري

علي اصغر اخلاقي

30

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

حسابداري

امين ولي پور

31

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

حسابداري

پريسا محسني

32

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

حسابداري

حسن ابراهيمي

33

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

حسابداري

علي بيگي

34

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

حسابداري

محسن طالبي

35

ثبت درسايت ايران داگ وشروع كارپايان نامه

موافقت

حسابداري

حسن مرادي

36

تذكر :

  1. پروپزال را حتما در سايت   irandoc.ac.ir  ثبت و كد رهگيري دريافت نموده، روز دفاع تحويل نماييد. در صورت عدم ثبت عواقب به عهده دانشجوست.
  2. شماره جلسه و تاريخ جلسه شوراي پژوهشي را حتما يادداشت و براي مراجعه بعدي و فرم اعلام آمادگي دفاع به ياد داشته باشيد .
  3. تاكيد مي شود پروپوزال ها و پايان نامه ها فقط توسط خود دانشجو و كامل تحويل دفتر گردد موارد داراي نقص ارسال نخواهد شد.)

 

با تشكر

مدير تحصيلات تكميلي و پژوهشي واحد