اطلاعيه شوراي پژوهشي

جلسه شماره 63  مورخ  02/04/1395

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته

راي شوراي

اقدام دانشجو

1

ناهيد رضواني

روانشناسي

موافقت

ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

2

محمد رضا مومني نوقابي

روانشناسي

موافقت

ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

3

مهدي حسيني

روانشناسي

موافقت

  ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

4

حميد رضا ايرانمنش

روانشناسي

موافقت

  ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

5

فاطمه آريايي شاد

مشاوره

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

6

سيد مجتبي هاشمي

روانشناسي

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

7

طيبه جدي

روانشناسي

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

8

رضا موحد

روانشناسي

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

9

روح اله حيدري

مشاوره

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

10

براتعلي رضايي

مشاوره

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

11

رضا واحدي

مشاوره

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

12

جعفر جعفرزاده

مشاوره

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

13

احسان رادمنش

حسابرسي

مخالفت

 مراجعه به تحصيلات تكميلي

14

ناظره مهمي

علوم تربيتي

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

15

ثريا كاهني

علوم تربيتي

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

16

زينب كاهني

علوم تربيتي

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

17

قاسم صابري

حسابرسي

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

18

علي اكبري

حسابداري

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

19

حسن برزچي

حسابداري

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

20

سيد ابوالفضل جلال نيا

حسابرسي

موافقت

ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

21

فاطمه خسروي دوستكان

حسابداري

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

22

سيمين ميامي

حسابداري

موافقت

  ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

23

مهدي دلير

حسابداري

موافقت

ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

24

نرگس احوالي دوم

حسابداري

موافقت

ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

25

سيد علي موسوي

آموزش ابتدايي

موافقت

ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

 

تذكر :

1.       پروپزال را حتما در سايت   irandoc.ac.ir  ثبت و كد رهگيري دريافت نموده، روز دفاع تحويل نماييد. در صورت عدم ثبت عواقب به عهده دانشجوست.

2.       شماره جلسه و تاريخ جلسه شوراي پژوهشي را حتما يادداشت و براي مراجعه بعدي و فرم اعلام آمادگي دفاع به ياد داشته باشيد.

3.       تاكيد مي شود پروپوزال ها و پايان نامه ها فقط توسط خود دانشجو و كامل تحويل دفتر گردد موارد داراي نقص ارسال نخواهد شد.

 

با تشكر

مدير تحصيلات تكميلي و پژوهشي واحد